วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์(Vision)การพัฒนาของเทศบาลตำบลจันทบเพชร

“เศรษฐกิจดี ชุมชนเข็มแข็ง สังคมมีคุณภาพ  การบริหารจัดการที่ดี”

 พันธกิจ (Mission)

          1  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   สนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน

          2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  ครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้เป็นสังคมอยู่ดีมีสุขร่วมกัน   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา  ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

          3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน  การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริการงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

        1. ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพมีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง

        2. ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล

        3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  พัฒนาการคมนาคมให้สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้เพียงพอและทั่วถึง

 

…………………………