เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 


  ควบคุมโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย
    วันที่ 12 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ ...
  โครงการฝึกอบรมวินัยข้าราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและ...
    วันที่ 7 กันยายน 2566 เวล 09.00 เทศบาลตำบลจันทบเพชร สำนักปลัด งานบริหารงานบุคคล โดย นาย สันติ ...
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
    วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพช...
  โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ....
    เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองการศึกษา ดำเนิน"โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"...
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

 
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม
นางรำตำบลจันทบเพชร โดย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน