วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ประจำเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 14,516 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุสายไฟ) เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุทำโครงหลังคาที่จอดรถ) เพื่อปรับปรุงที่จอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าทางเข้าเทศบาลตำบลจันทบเพชร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อท่อ PVC ชนิดบานปลายท่อ ขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร จำนวน 100 ท่อน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง