วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๕ ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานจัดทำที่จอดรถสำหรับผู้พิการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่2/2563 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 4 ใต้ หมู่ที่ 10 (ถนนวงแหวนรอบนอก) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 176.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมางานซ่อมแซมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนสายโท 7 หมู่ 6 คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 1,254.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามเทศบาล ตำบลจันทบเพชรกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ๑ ชุด เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง บร ๙๔๔๒ บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง