วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำประปา บ้านสาย โท 5 เหนือ หมู่ 2 เป็นท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 5,360.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลจันเพชรกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นจำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานจัดทำที่จอดรถสำหรับผู้พิการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5311 บุรีมรัมย์ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชรประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง