วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษา) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข ๔๖๕๖ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมซมถนนชำรุดเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) ถนนบ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์สามวัย จำนวน ๘๔ คน จำนวน ๑ มื้อ และ จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์ สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมโครงการศูนย์สามวัย จำนวน ๘๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง