วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชน 8 ใต้ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2563
ซื้อโชฟาและโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหายภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสาถนศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เจลอนามัยล้างมือ ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตรจำนวน ๒๐ ขวด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและยับยังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนบ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท ๖ เหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลังเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการเพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลังเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง