วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) เพื่อจัดซื้ออาหารววัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่ 9 เส้นที่ 1 (ถนนคงทรัพย์) เส้นที่ 2 (ถนนดูสวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 4 ใต้ หมู่ที่ 10(ถนนสุขใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเจลอนามัยและขวดบรรจุเจล เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและยับยั้งแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ที่ 3 เส้นที่ 1 (ถนนรวมใจสามมัคี) และ เส้นที่ 2 (ถนนเฟื่องฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงและปั๊มสูบน้ำของรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์เลขทะเบียน บท 2937 บร เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อนิสสันทะเบียน บร 9442 บุรีรัมย์ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชรให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท ๖ เหนือ ตามแบบเทศบาลตำบลจันทบเพชรกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง