วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 2937 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างของรถยนต์ส่วนกลาง กข 4656 บร ประจำปีงบประมาณ 25655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2565 ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 12 ถัง เพื่อนำไปติดตั้งให้กับ 3 หมู่บ้าน 1.บ้านพัฒนานิคม หมู่ 11 จำนวน 4 ถัง 2.บ้านสายโท 8 กลาง หมู่ 12 จำนวน 4 ถัง 3.บ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ 5 จำนวน 4 ถัง เทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ให้กับ 3 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง