เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองคลัง
นายดร  หรีกประโคนผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายวีระพงษ์  แก้วสุข นางสาวกัญญา  คำโนนม่วง นางสาวลักขณา  ฤทธิ์ยุง


นักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็ยรายได้
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาววัชพร จันทร์สระบัว นายอภิสิทธิ์ สุทธิประภา
นางสาวกิดาการ ยิ่งรัมย์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   เจ้าเหมาบริการ 
  เจ้าเหมาบริการ