เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ
นายเรืองยศ จำปา
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร
081-0709181นางกรชนก ราชประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวันดี  สุขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกาญจณา อยู่ระมัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
088-594-1461
086-0549796 083-932-4142


สิบเอกกมลวิทย์  บุญสมัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


086-9394559นางสาวปิยวรรณ  สุขเป็ง

นายจักรกริช  เคล้าพิมาย

นายเรืองยศ จำปา
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

081-0733650
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวล้อม

099-491-1146

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
081-070-9181