เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
ปลัดเทศบาล

 นายสิปปภาส  นพเคราะห์
รองปลัดเทศบาล


นางนลินภัสร์  โสภณวัฒนะนนท์
นายดร  หรีกประโคน
นายสมศักดิ์  เหิมฉลาด
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง


นางวันดี  สุขา
นางสาวปิยวรรณ  สุขเป็ง
นางสาวปาลินดา  ทรงราษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม