เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

สำนักงานปลัด

 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
ปลัดเทศบาล

นายสิปปภาส  นพเคราะห์
รองปลัดเทศบาลนางนภาพร  โสภณ

นางอรอนงค์  ไชยช่วย

สิบเอกกมลวิทย์  บุญสมัย
หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวยุวดี  สิงหะนาม นายสัมพันธ์   แสงปราบภัย นางสมพิศ  แสนศักดิ์ดา

เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทะเบียนและบัตร

นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวงศ์หล้า ดาศรี นายชัยวิทย์ ตุ่นนิราศ  นางปิโยรส  มงคลดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
พนักงานดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวนิภาพร ปัญญาวงศ์ นางสาวลัดดาวัลย์ แสงปราบภัย  นางสาวรัชนิการ์ บอกประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
 
 
นายสุภาพ ษรสุข นายคะนอง แสนรัมย์ นางสาววรนุช แสงปราบภัย
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
     
นายสมพร มะโรงมืด  นายสมจิต ม่วงศิลา
 นายอารมย์ แพงใจ
พนักงานขับรถ    พนักงานขับรถ
 พนักงานขับรถ   
นายสนธยา ยางไธสง นางธนัญชนก วิสาละ นางทองมาก ยิ่งรัมย์
คนงานทั่วไป แม่บ้าน แม่บ้าน
 
   
   
 

 นางสุดารัตน์ ประกอบสุข
 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดการงานทะเบียนและบัตร