เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

สำนักปลัด

 

นางกรชนก ราชประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด


สิบเอกกมลวิทย์  บุญสมัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางบุศรากร  จำปา
นางสาวยุวดี  สิงหะนาม นายวีระพงษ์ แก้วสุข
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักจัดการ
งานทะเบียนและบัตร
นักจัดการงานทั่วไปนางสาวเพชรญรินฑ์  ขำวงค์

นางสมพิศ  แสนศักดิ์ดา
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวงศ์หล้า ดาศรี นายชัยวิชญ์ ตุ่นนิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
พนักงานดับเพลิง

 
นางนิภาพร สมรัก
นายคะนอง แสนรัมย์  นางสาวสกุณา  บอกประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป
   
นายสุภาพ ษรสุข นายสมจิต ม่วงศิลา นางสาวอรนุช เพ็งศรี
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายสมพร มะโรงมืด นางธนัญชนก วิสาละ นายสนธยา ยางไธสง
พนักงานขับรถ    แม่บ้าน คนงานทั่วไป   

นายเทวฤทธิ์  ฤทธิ์ยุง นางสุดารัตน์ ประกอบสุข นางทองมาก ยิ่งรัมย์
พนังงานขับรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร แม่บ้าน