เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

สภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชรนางม่อน เทียมทะนงค์
ประธานสภาเทศบาล

นายเจริญชัย  วงค์มลฑล
รองประธานสภาเทศบาล
นายวันชนะ  จันทร์แดง นายบุญรอด  แสงคำ นางแสงสุรีย์  ดิบประโคน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1นายสมพล  เสาเปรีย นางสุวรรณา  ยังพางาม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1นายสุธี  ราษีทอง นางลำไย บญมี นายสุรัตน์  วิเศษศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

นายบรรเจิด  ภารกิจ
นายสันต์  แต้มทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2