เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

สภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร

นางม่อน  เที่ยมทะนงค์
ประธานสภาเทศบาล
นายเจริญชัย  วงศ์มณฑล
รองประธานสภาเทศบาล 
นายบุญรอด  แสนคำ
นายสมพล  เสาเปรีย นายสัมฤทธิ์  บัตรประโคน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
   
นายนครินทร์  สวายประโคน นายสันต์  แต้มทอง นายวิโรจน์  พลแสน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายลำใย  บุญมี   นายประเสริฐ  อยู่ระมัด
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2