เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
ปลัดเทศบาล

นายสิปปภาส  นพเคราะห์
รองปลัดเทศบาล
นางสาวปารินดา  ทรงราษี
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายไพรฑูรย์  ภูมิกาศ
นายภูภัท แสงปราบภัย
คนงานทั่วไป คนสวน