เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองการศึกษา

นางวันดี  สุขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางชนนิกานต์ พิบูล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรกันย์  สุวงศ์
นางสายรุ้ง นุกาดรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิภาดา ภาระจ่า
นางสุกัญญา  ดาศรี
ผู้ดูแลเด็ก จ้างเหมาบริการ
นายฤทธิเดช  โนนยาง นายสรรพกิจ กล้าหาญ

จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ