เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางวันดี  สุขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางชนนิกานต์ พิบูล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรกันย์  สุวงศ์
นางสาววิภาดา ภาระจ่า
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ผู้ดูแลเด็ก


นางบานเย็น  กาลกระสังข์
ดูแลเด็ก