เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของเทศบาล ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2565 ]5
2 รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร [ 30 ก.ย. 2565 ]15
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]22
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ๊การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]22
5 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 3 ส.ค. 2565 ]33
6 การปรับปรุงการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่พนักงานเทศบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 2 ส.ค. 2565 ]34
7 (แก้ไข)การปรับปรุงการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสำนักปลัด [ 2 ส.ค. 2565 ]33
8 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา [ 29 มิ.ย. 2565 ]39
9 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล สายบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการช่าง จำนวน 1 อัตรา [ 29 มิ.ย. 2565 ]38
10 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรืี่อง รับสมัครพนักงานเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]138
11 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ย. 2564 ]45
12 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม สำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]43
13 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 8 มี.ค. 2564 ]157
14 แบบขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล (โบนัส) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]172
15 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 4 พ.ย. 2563 ]151
16 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รับ - โอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 22 ต.ค. 2563 ]176
17 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 7 ต.ค. 2563 ]173
18 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง การปรัปรุงโครงสร้างระดับตำแหน่งสายงานบริหารท้องถิ่นในตำแหน่งปลัดเทศบาล [ 31 ส.ค. 2563 ]171
19 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล [ 25 ส.ค. 2563 ]166
20 ใบลา [ 20 ก.ค. 2563 ]177
 
หน้า 1|2