เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2566 ]0
2 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อดงรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ [ 14 มี.ค. 2566 ]0
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง [ 13 มี.ค. 2566 ]1
4 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]1
5 ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของเทศบาล ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2565 ]12
6 รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร [ 30 ก.ย. 2565 ]25
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]31
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ๊การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]26
9 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 3 ส.ค. 2565 ]39
10 การปรับปรุงการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่พนักงานเทศบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 2 ส.ค. 2565 ]42
11 (แก้ไข)การปรับปรุงการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสำนักปลัด [ 2 ส.ค. 2565 ]38
12 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา [ 29 มิ.ย. 2565 ]45
13 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล สายบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการช่าง จำนวน 1 อัตรา [ 29 มิ.ย. 2565 ]43
14 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรืี่อง รับสมัครพนักงานเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]172
15 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ย. 2564 ]52
16 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม สำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]50
17 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 8 มี.ค. 2564 ]165
18 แบบขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล (โบนัส) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]181
19 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 4 พ.ย. 2563 ]158
20 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รับ - โอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 22 ต.ค. 2563 ]187
 
หน้า 1|2