กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


     
 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ

ปลัดเทศบาล

 
     
 

นายสิปปภาส  นพเคราะห์

รองปลัดเทศบาล

 
     
 

นางสาวปารินดา ทรงราษี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

 
     
 

นางสุดารัตน์ประกอบสุข

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร

 
     

 

นายวิชาญ เพชรใสดี

คนสวน