กองช่าง

กองช่าง

          มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่ภายในเขตเทศบาล ตลอดจนรับผิดชอบงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน งานสวนสาธารณะ ซึ่งกองช่างถือเป็นกองกำลังสำคัญในการพัฒนาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ให้เป็นเมืองที่ทีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่และมีคุณภาพ

 

แบ่งได้ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย

1   ฝ่ายก่อสร้าง รับผิดชอบงาน
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน           - ก่อสร้างสะพาน ฝาย ทดน้ำ        
- งานข้อมูลก่อสร้าง
2   ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร รับผิดชอบงาน
- งานประเมินราคา                        - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร      
- งานออกแบบและบริการข้อมูล       - งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และมัณฑศิลป์
3   ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค รับผิดชอบงาน
- งานระบายน้ำ                             - งานไฟฟ้าสาธารณะ                    
- จัดตกแต่สถานที่                        - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
4   ฝ่ายผังเมือง รับผิดชอบงาน
            - งานวางผังพัฒนาเมือง                  - งานควบคุมทางผังเมือง
            - งานสำรวจและแผนที่