สำนักปลัดเทศบาล

สำนักงานปลัดเทศบาล

       งานสำคัญของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ในการบริหารงานทั่วไปในการพัฒนาท้องถิ่นตามความมุ่งมั่นของคณะบริหารตลอดจนประสานงานต่างๆ รวมถึงการดุแลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งการเดินงานของสำนักปลัดเทศบาลควรยึดหลักการเข้าถึงความต้องการของประชาชน เพื่อให้ตำบลจันทบเพชรเป็นเมืองที่น่าอยู่

 

 
แบ่งได้ 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1   ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบงาน 
- งานสารบรรณ                           - งานบริหารงานบุคคล       
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล      - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานตรวจสอบภายใน                   - งานประชาสัมพันธ์         
- งานทะเบียนและบัตร                   - งานเทศกิจ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร   - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2   ฝ่ายนโยบายและแผน รับผิดชอบงาน
- งานนโยบายและแผน                  - งานวิชาการ      
- งานข้อมูล                                 - งานงบประมาณ 
3   ฝ่ายกฎหมายและคดี รับผิดชอบงาน
- งานกฎหมายและคดี                    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
4   ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบงาน
- งานอำนวยการ                           - งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
5   งานกิจการสภาเทศบาล รับผิดชอบงาน
            - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม     - งานการประชุม   
            - งานอำนวยการและประสานงาน