สภาพทั่วไป

๑.สภาพทั่วไป

 

เทศบาลตำบลจันทบเพชร  เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบลมาก่อน  และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ประกาศในราชกิจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม  ๑๑๓  ตอนที่  ๙ ง  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นผลให้สภาตำบลจันทบเพชรเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทบเพชร  และต่อมาได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทบเพชรเป็นเทศบาลตำบลจันทบเพชร  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

ปัจจุบัน  เทศบาลตำบลจันทบเพชร  ตั้งอยู่ที่  ๑๒๓  หมู่ที่  ๔  ตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

   ๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต  และเขตการปกครอง

                   (๑)  ลักษณะที่ตั้ง

                             ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๓  หมู่ที่  ๔  ตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  มีระยะทางห่างจากอำเภอบ้านกรวดประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  ๔๐๐  กิโลเมตร

                   (๒)  พื้นที่

                             เทศบาลตำบลจันทบเพชร  มีพื้นที่ประมาณ  ๖๒.๑๖๙  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๔,๘๐๕.๖๒  ไร่  ครอบคลุมพื้นที่  ๑  ตำบล  จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน  ดังนี้

                             หมู่ที่  ๑  บ้านสายโท  ๓  ใต้             หมู่ที่  ๒  บ้านสายโท  ๕  เหนือ

                             หมู่ที่  ๓  บ้านสายโท  ๕  ใต้             หมู่ที่  ๔  บ้านสายโท  ๖  เหนือ

                             หมู่ที่  ๕  บ้านสายโท  ๖  ใต้             หมู่ที่  ๖  บ้านสายโท  ๗

                             หมู่ที่  ๗  บ้านตาปาง                      หมู่ที่  ๘  บ้านสายโท  ๘  เหนือ

                             หมู่ที่  ๙  บ้านสายโท  ๘  ใต้             หมู่ที่  ๑๐  บ้านสายโท  ๔  ใต้

                             หมู่ที่  ๑๑  บ้านพัฒนานิคม              หมู่ที่  ๑๒  บ้านสายโท  ๘  กลาง

                   (๓)  อาณาเขตติดต่อ

                             เทศบาลตำบลจันทบเพชร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการกำหนดแนวเขตตำบลในท้องที่  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๔๐

ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลหินลาดและอำเภอโนนเจริญ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้            ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

 

   ๑.๒  ประชากร

สถิติข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร

 

ปี พ.ศ.

จำนวนประชากร (คน )

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๒๕๕๒

๓,๖๒๒

๓,๖๑๙

๗,๒๔๑

๑,๘๐๙

๒๕๕๓

๓,๗๖๑

๓,๗๗๓

๗,๕๓๔

๑,๗๐๕

๒๕๕๔

๓,๗๔๘

๓,๗๔๕

๗,๔๙๓

๒,๐๒๒

๒๕๕๕

 

 

 

 

     

(ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอบ้านกรวด  ณ  เดือนกันยายน  ๒๕๕๕ )

          ประชากรส่วนอยู่ในวัยทำงาน  และมีประชากรที่เดินทางออกไปประกอบอาชีพในเขตต่างจังหวัดส่วนหนึ่ง  และรับจ้างอยู่ในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่  (รับจ้างกรีดยางพารา,เก็บน้ำยางพารา)