เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม โดย สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่จ่าย


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองสวัสดิการสังคม โดย สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่จ่าย"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" และ "เบี้ยผู้พิการ" มาตรการอุดหนุนเงินเพื่อช่วยเหลือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการนั้น ทั้งนี้สำหรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" มีการดำเนินการมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เห็นชอบจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ ผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09