เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการพนักคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


วันที่ 13 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรี์ กล่าวเปิดโครงการพนักคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยตัวแทนจากชุมชนละ 2 คน ทั้งนี้ หลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ในหลายพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่คลี่คลาย ขณะที่อุปกรณ์การป้องกันและทำความสะอาดฆ่าเชื้อขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและจำนวนประชากรเทศบาลตำบลจันทบเพชร ได้ตระหนักถึงอันตรายของการระบาดของเชื้อ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ประชาชน และความต้องการใช้ในสถาการณ์เร่งด่วน จึงได้จัดโครงการขึ้น โดยมีกิจกรรมการอบรมผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 75% เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักด้านการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 ซึ่งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้เบื้องต้น จึงเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อีกทางหนึ่ง
2020-07-08
2020-05-15
2020-04-27
2020-04-15
2020-04-13
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01