เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


เข้าร่วมโครงการ “ การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ”


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวา 08.00 - 12.00 น. โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร เข้าร่วมโครงการ “ การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ” ออกปฏิบัติงานบริการประชาชน พร้อมรับมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และให้บริการตรวจรักษา บริการทันตกรรม ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงที

2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-31
2023-07-26