เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 25 มกราคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายบุญเต็ม กัลยาพาณิช นายอำเภอบ้านกรวด /นางสาวดวงชีวัน เพ็ญสุข เลขานุการนายก อบจ.บุรีรัมย์ /นายพูนศักดิ์ ทองศรี ส.อบจ.บร อำเภอประโคนชัย เขต 1 /นางจันทรา ศิริมาศกูล ส.อบจ.บร อำเภอบ้านกรวด เขต 1 /นายชูศักดิ์ เทียนศิริวงศากุล ส.อบจ.บร อำเภอบ้านกรวด เขต 2 /ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพีเปิดฯ...
เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยนายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประชาชนอำเภอบ้านกรวด เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และพลักดันการพัฒนากีฬาในระดับท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง รวม 10 ประเภท ระหว่างวันที่ 25 – 30 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-31
2023-07-26