เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของเทศบาลครั้งที่ 2( 1 ตุลาคม 2566 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]25
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]9
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]13
4 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]21
5 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 ก.ย. 2566 ]18
6 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2566 ]37
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง [ 13 มี.ค. 2566 ]35
8 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]40
9 ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของเทศบาล ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2565 ]51
10 รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร [ 30 ก.ย. 2565 ]64
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]73
12 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ๊การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]66
13 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 3 ส.ค. 2565 ]81
14 การปรับปรุงการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่พนักงานเทศบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 2 ส.ค. 2565 ]86
15 (แก้ไข)การปรับปรุงการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสำนักปลัด [ 2 ส.ค. 2565 ]76
16 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา [ 29 มิ.ย. 2565 ]85
17 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล สายบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการช่าง จำนวน 1 อัตรา [ 29 มิ.ย. 2565 ]85
18 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรืี่อง รับสมัครพนักงานเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]232
19 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ย. 2564 ]94
20 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม สำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]90
 
หน้า 1|2