เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


                                                                
                                               
                                                        (ว่าง)     

(ว่าง)
                                                         ปลัดเทศบาล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

        (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง )
นายเรืองยศ จำปา
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น )
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
081-0709181 
นางกรชนก ราชประโคน นางสาวกาญจณา อยู่ระมัด (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
และสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

 088-594-1461 083-932-4142
(นักบริหารสาธารณสุข ระดับต้น)

(ระดับต้น)  
สิบเอกกมลวิทย์  บุญสมัย
นายเรืองยศ จำปา นายจักรกริช  เคล้าพิมาย นายอำพันธ์ เรืองเรือ
นางสาวปิยวรรณ  สุขเป็ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (ระดับต้น)

รองปลัดเทศบาล ระดับต้น
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ)
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
นักพัฒนาชุมชน (ชำนาญการ)

086-939-4559
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนรักษาผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ


กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองศึกษา
กองสวัสดิการสังคม081-070-9181 099-491-1146        061-905-3384 
081-0733650