เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองการศึกษา


นายอำพันธ์  เรืองเรือ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางสาวพัชรกันย์  สุวงศ์
นางสายรุ้ง นุกาดรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววิภาดา ภาระจ่า นางอัครญาดา  แสนรัมย์

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


นางสุกัญญา  ดาศรี
นายสรรพกิจ กล้าหาญ
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ