เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองช่าง

 

 
นายเรืองยศ จำปา
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณรงค์ฤทธิ์  สำรวมจิตร
นายช่างโยธา
นายมงคล ตุมผกา

ผู้ช่วยเจ้าที่การเงินและบัญชี

นายลิขิต แสนรัมย์ นายภาสกร จันที
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป