เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ


นายสันติ  อุทุมพร
นายกเทศมนตรี
0902967773


นายธนา  ยะปะตัง

นายวิชัย  แข็งแรง
รองนายกเทศมนตรี
0614702242
รองนายกเทศมนตรี
087-9653218

นายสัมฤทธิ์  บัตรประโคน
นายพิเศษ เหิมฉลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
093-4647306
เลขานุการนายกเทศมนตรี
087-1598362