เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจันทบเพชร


วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองสวัสดิการสังคม โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจันทบเพชร” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นางขนิษฐา อุทุมพร ประธาน อสม./กลุ่มสตรี สมาชิก อสม. /กลุ่มสตรี และ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน ตำบลด้วยตนเอง และเป็นการสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ เท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงถึงพลังความรักความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจันทบเพชร ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-20