เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารปลอดภัย (ใช้พื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภัยให้กับชุมชน)


วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร สำนักปลัด นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารปลอดภัย (ใช้พื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภัยให้กับชุมชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางขนิษฐา อุทุมพร ประธานกลุ่มสตรีตำบลจันทบเพชร/กลุ่มสตรีตำบลจันทบเพชร นายรอบ มาประโคน กำนันตำบลจันทบเพชร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในเขตเทศบาล นายอดิศักดิ์ เยี่ยมพูล ผอ.รพสต.บ้านสายโท 5 ใต้ ร้อยโทคัมภี ดาพัวพันธ์ หน.ชป.กร.กกล.สุรนาลี ที่ 222 นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมี พันโทณรงค์ ชัยเชิดชู (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักทางการเกษตรที่ดี ให้ประชาชนมีที่ดินทำกินโดยใช้ที่สาธารณประโยชน์ ร่วมกันอย่างยั่งยืนและสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยหมักใช้แทนปุ๋ยเคมีในชุมชนของตนเอง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

2024-06-25
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17