ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศใช้ราคากลางโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท 7 หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน บ้านสายโท 8 กลาง หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง ดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 กลาง หมู่ที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านสายโท 6 เหนือ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................