วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (EMS) ทะเบียน นข ๓๕๙๗ บุรีรัมย์ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๕๓๑๑ บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๗ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๑ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อไมค์ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง