ประกาศสภาเทศบาล

เรียกประชุม/เชิญประชุมสภา

เชิญเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่แรก  ประจำปี ๒๕๕๘ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เชิญเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เชิญเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ออกวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เชิญเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ครั้งที่ ๒ ออกวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘

เชิญเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๔  มีนาคม ๒๕๕๗

เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ออกวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี ๒๕๕๗ ออกวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ออกวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ออกวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ออกวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ออกวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ออกวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ออกวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร  ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗๘

ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่3 ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน   ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
 • สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ดาวน์โหลด
 • รายงานผลตามนโยบายนายกต่อสภา ปี ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด