ลักษณะการใช้ที่ดิน

๔. ลักษณะการใช้ที่ดิน

ลักษณะการใช้ที่ดินของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันทบเพชร มีดังนี้

                             ๑.  พื้นที่ทำการเกษตร            จำนวน                              ไร่ 

                             ๒.  พื้นที่ที่อยู่อาศัย                จำนวน                             ไร่

                             ๓.  พื้นที่แหล่งน้ำ                  จำนวน                             ไร่

                             ๔.  พื้นที่ป่าไม้                      จำนวน                            ไร่

                             ๕.  พื้นที่อื่นๆ                        จำนวน                            ไร่

                                                                          รวม                            ไร่

สภาพทางด้านสังคม

๓.    สภาพทางด้านสังคม

  ๓.๑  การศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร

สถานศึกษา

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

หมายเหตุ

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์

       ๒

๔๐

 

โรงเรียนขยายโอกาส

       ๕๖

๒๓๑

๑๒

 

โรงเรียนก่อนประถม– ประถมศึกษาที่  6

๒๓

๘๗๙

๕๗

 

รวม

๑๒

๘๑

๑,๑๕๐

๗๐

 

 

    ๓.๑.๑.  การกีฬา  นันทนาการ  /  พักผ่อน

                             ๑)  สนามกีฬาเอนกประสงค์             จำนวน     ๙    แห่ง

                             ๒)  สนามบาสเก็ตบอล                    จำนวน     ๔    แห่ง                

                             ๓)  สวนสาธารณะ                         จำนวน     -     แห่ง

                             ๔)  สนามฟุตบอล                          จำนวน    ๗     แห่ง

                                -  สนามโรงเรียนทั้ง     ๖   แห่ง

                             ๕)  สนามเด็กเล่น                          จำนวน   ๒    แห่ง

                                -  ศูนย์อมรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสายโท  ๖-๗  เหนือ

  ๓.๒ การสาธารณสุข

                   มีศูนย์บริการด้านสาธารณะสุข  จำนวน  ๑  แห่ง  คือ สถานีอนามัยประจำตำบลจันทบเพชร   ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านสายโท ๕  ใต้  หมู่ที่ ๓  เปิดดำเนินการเมื่อ  ๑  มิถุนายน   ๒๕๔๒  ลักษณะการให้บริการ  หน่วยบริการขั้นปฐมภูมิ 

                   การให้บริการ  ในวันราชการ             เวลา   ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐      น.

                       วันหยุดนักขัตฤกษ์                       เวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐    น.

 

 

 

                 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์

 

                   แพทย์                                 จำนวน      -    คน  

                   เจ้าพนักงานสาธารณสุข           จำนวน     ๒    คน 

                   พยาบาลวิชาชีพ                     จำนวน      -    คน     ปฏิบัติงานประจำศูนย์

                   ลูกจ้างชั่วคราว                     จำนวน      ๒    คน      ปฏิบัติงานประจำศูนย์

 

 

  ๓.๔  การท่องเที่ยว 

 

          ตำบลจันทบเพชรเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนไทยกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีช่องทางที่ราษฎรใช้ติดต่อค้าขายระหว่างกัน ชื่อ ช่องสายตะกู ปัจจุบันเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า ระหว่างราษฎรไทยและกัมพูชา โดยมีราษฎรพื้นที่ข้างเคียงเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันก็ยังมีปราสาท    บายแบกซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดี ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หากได้รับการบูรณะก็จะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ไม่ไกลจากจุดนี้จะมีเนิน ๓๙๑  ที่สามารถปรับปรุงให้เป็นจุดชมวิวและที่พักผ่อนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

 

  ๓.๕  การปศุสัตว์

                   สำหรับการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันทบเพชรประมาณร้อยละ  ๒๐  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยง  โค ,  กระบือ , ไก่

 

  ๓.๖  ด้านสังคม

       ๑.  หมู่บ้านมี  ๑๒ หมู่บ้าน  จำนวน  ๒,๐๒๒  หลังคาเรือน  จำนวนประชากรในตำบลจำนวน  ๗,๔๙๓  คน

       ๒.   ศาสนามีผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  ๙๙  และ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๑  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  มีวัด  ๓  แห่ง  สำนักสงฆ์  ๗  แห่ง

ด้านเศรษฐกิจ

๒.   ด้านเศรษฐกิจ

        ๒.๑  สภาพทางเศรษฐกิจ

                   ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร  โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกร  และรับจ้าง  ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

  • การเกษตรกรรม  ได้แก่  สวนยางพารา , มันสำปะหลัง , ข้าว , ดอกดาวเรือง
  • ร้านขายของชำ
  • ปศุสัตว์  ได้แก่  เลี้ยงโค , กระบือ , สุกร
  • การบริการ

รายได้เฉลี่ยงของประชากรคิดเป็น  ๓๙,๔๙๔  บาท / คน / ปี

 

          ๒.๒  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและการบริการ  เช่น

                             -  สถานีบริการน้ำมัน            จำนวน   -    แห่ง

                             -  ร้านค้าทั่วไป                    จำนวน  ๗๔  แห่ง

                             -  ลานค้าชุมชน                   จำนวน  ๔    แห่ง

          ๒.๓  การอุตสาหกรรม

                   ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร  โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่

  • โรงสีข้าว            มีจำนวน   ๑๘    แห่ง 
  • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ     มีจำนวน   -       แห่ง
  • โรงงานอุตสาหกรรม   มีจำนวน   ๑  แห่ง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สภาพทั่วไป