ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 

การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนด้วยเว็บไซต์ สำเร็จรูป Joomla CMS

                เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้จัดโครงการ การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2/2554 โดยมีวิชาที่สอบดังนี้ 1. เคมีวิเคราะห์ 2. เคมีอนินทรีย์ 3. เคมีเชิงฟิสิกส์ 4. เคมีอินทรีย์ 5. ชีวเคมี ทั้งนี้เนื่องจากทางสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องความรู้และความเข้าใจเคมี จึงควรมีระบบรับรองมาตรฐานความรู้เคมีของนักเคมีและบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเคมีในประเทศไทย

  

       ทางสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างมาตรฐานความรู้เคมีของประเทศไทยสาหรับการประกอบวิชาชีพเคมี ส่งเสริมให้นักเคมีไทยพัฒนาความรู้ความสามารถของตนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อทำให้ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเชื่อมั่นในความสามารถของนักเคมีไทย