กองสวัสดิการ


     
 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ

ปลัดเทศบาล

 
     
 

นายสิปปภาส  นพเคราะห์

รองปลัดเทศบาล

 
     

 

นางสาวปิยวรรณ สุขเป็ง

นักพัฒนาชุมชน

 
     

 

นางสาวภัทรธิดาภรณ์ เวือนประโคน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

     

 

นายเวนิตย์ นุกาดรัมย์

คนงานทั่วไป