กองการศึกษา


     
 

นางวันดี  สุขา

นักบริหารการศึกษา

 
     
 

น.ส.ชนนิกานต์ เนตรประโคน

นักวิชาการศึกษา

 
   

 

 

น.ส.พัชรกันย์  สุวงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

นางสุชาฎา จารัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

     

นางสาวดาวี  ทำอาษา

ครูพี่เลี้ยง

 

นางบานเย็น  กาลกระสังข์

ครูพี่เลี้ยง