กองช่าง

  keittisak  
 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ

ปลัดเทศบาล

 
    Sippapas
   Somsak  นายสิปปภาส  นพเคราะห์

รองปลัดเทศบาล

 

นายสมศักดิ์ เหิมฉลาด

นักบริหารงานช่าง

 
  Nitisak  
 

นายนิติศักดิ์ ดวงมณี

นายช่างโยธา

 
Teera Prasert Sutast

นายธีระ สุขสำราญ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นายประเสริฐ  มงคลดี

ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า

นายสุทัศน์ แสนสุข

ผู้ช่วยช่างโยธา

MongkolT Paskorn Bunmang

 นายมงคล ตุมผกา

ผู้ช่วย จนท. การเงินและบัญชี

นายภาสกร จันที

คนงานทั่วไป

นายบุญมาก  แถวประโคน

คนงานทั่วไป

 

Likhit

 
 

นายลิขิต แสนรัมย์

คนงานทั่วไป