กองคลัง


   keittisak  
 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ

ปลัดเทศบาล

 
   Sippapas  
 

นายสิปปภาส  นพเคราะห์

รองปลัดเทศบาล

 
   chonkin  
 

นางสาวซ้อนกลิ่น จันดากุล

นักบริหารงานคลัง

 
 werapong  nongnaput  pongsuk

นายวีระพงษ์ แก้วสุข

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนงนภัส โฮนทุมมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายพงษ์ศักดิ์ ปานใจนาม

เจ้าพนักงานพัสดุ

   

 

 

 

 varin

 นางสาววาริน นิยม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 watcharachai  luksana  sukunya

นายวัชระชัย สุขเป็ง

ผู้ช่วย จนท.พัสดุ

นางสาวลักษณ นาคทิพวรรณ

ผู้ช่วย จนท. การเงินและบัญชี 

นางสาวกัญญา คำโนนม่วง

ผู้ช่วย จนท. จัดเก็ยรายได้