เรียกประชุม/เชิญประชุมสภา

เชิญเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่แรก  ประจำปี ๒๕๕๘ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เชิญเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เชิญเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ออกวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เชิญเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ครั้งที่ ๒ ออกวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘

เชิญเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๔  มีนาคม ๒๕๕๗

เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ออกวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี ๒๕๕๗ ออกวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ออกวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ออกวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ออกวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ออกวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ออกวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ออกวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ออกวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖