สำนักปลัด

    keittisak    
   

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ

ปลัดเทศบาล

   
      Sippapas  
   

Napaporn

  นายสิปปภาส  นพเคราะห์

รองปลัดเทศบาล

 
   

นางนภาพร  โสภณ

หัวหน้าสำนักปลัด

   
Onanong Kamonwit  Yuwadee sumpan Sompit

นางอรอนงค์  ไชยช่วย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน

สิบเอกกมลวิทย์  บุญสมัย

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวยุวดี  สิงหะนาม

เจ้าหน้าที่บริหาร

งานทะเบียนและบัตร

นายสัมพันธ์   แสงปราบภัย

บุคลากร

นางสมพิศ  แสนศักดิ์ดา

เจ้าพนักงานธุรการ

Wonglar  chaiwit

Piyoros  Nipaporn Laddawan

นายวงศ์หล้า ดาศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน

นายชัยวิทย์ ตุ่นนิราศ

พนังงานดับเพลิง

 นางปิโยรส  มงคลดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนิภาพร ปัญญาวงศ์

ผู้ช่วยบุคลากร

นางสาวลัดดาวัลย์ แสงปราบภัย

ผู้ช่วย จนท. ประชาสัมพันธ์

 

 
Rachanigar
   ไพทณฑ  Veeranuch  

 รัชนิการ์ บอกประโคน

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

นายสุภาพ ษรสุข

พนังงานดับเพลิง

นายไพฑูล ภูมิกาศ

คนงานทั่วไป

นางสาววรนุช แสงปราบภัย

ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล

 

 

 
Somporn
   15133904 1887302534825364 952738664 o    

นายสมพร มะโรงมืด

พนักงานขับรถ

นายคะนอง แสนรัมย์

พนังงานดับเพลิง

นายอารมย์ แพงใจ

พนักงานขับรถ

นายสนธยา ยางไธสง

คนงานทั่วไป

 

   14      

นางธนัญชนก วิสาละ

คนงาน

นางทองมาก ยิ่งรัมย์

คนงาน

 

นายสมจิต ม่วงศิลา

พนักงานขับรถ

 

นายชำนาญ สุระ

พนักงานขับรถ