งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

          ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร หรือตามที่ได้รับร้องเรียน ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับสาธารณะภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันฝ่ายพลเรือน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย