งานทะเบียนราษฎร์

งานทะเบียนราษฎร์

          งานทะเบียนเป็นงานที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชน ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต และเป็นภารกิจหลักของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล จันทบเพชร ในด้านการบริการประชาชน เช่น การแจ้งเกิด การทำมรณะบัตร การย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อ จำหน่ายชื่อ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบเอกสารการทะเบียนราษฎร์ การขอเลขที่บ้าน การรื้อถอนบ้าน รวมถึงการคัดและรับรองรายการทะเบียนราษฎร์