กองสวัสดิการสังคม(พัฒนาชุมชน)

กองสวัสดิการสังคม(พัฒนาชุมชน)

          ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกข์พลภาพ คนยากจน ผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนงานส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในชุมชนให้ดีขึ้น

 

แบ่งได้ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย
6.1.   ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงาน
            - งานศูนย์เยาวชน                         - งานการกีฬา
            - งานฝึกอบรมพัฒนาการ                - งานศูนย์วัฒนธรรม
6.2.   ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบงาน

 - งานส่งเสริมสุขภาพ                     - งานข้อมูล 

- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
6.3.   ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ                      - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ