กองการศึกษา

กองการศึกษา

          รับผิดชอบงานด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตั้งแต่ปฐมวัย ความคุมดูแลงานกิจการโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล การกีฬา ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์เอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ยกตัวอย่าง ประเพณีบั้งไฟ  เป็นต้น

 

แบ่งได้ 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1   ฝ่ายส่งเสริมกิจการโรงเรียน รับผิดชอบงาน
            - งานข้อมูล                                 - งานประสานกิจกรรม
            - งานส่งเสริมการศึกษา
2   ฝ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบงาน
            - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก              - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
            - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      - งานติดตามและประเมินผล
3   ฝ่ายบริหารการศึกษา รับผิดชอบงาน
            - งานจัดการศึกษา                        - งานวิชาการ
            - งานส่งเสริมการศึกษา                  - งานการศึกษานอกโรงเรียน 

 4   ฝ่ายส่งเสริมด้านการศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงาน

            - งานศูนย์วัฒนธรรม                      - งานส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
            - งานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ  
5   ฝ่ายการกีฬาและนันทนาการ รับผิดชอบงาน 
           - งานกีฬาและนันทนาการ