กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

          ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความเป็นอยู่ของคนในท้องที่ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณะสุข งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานดูแลรักษาความสะอาด รวมถึงงานจัดการขยะและน้ำเน่าเสีย นอกจากนั้นยังรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการการค้าตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

 

แบ่งได้ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1   ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงาน
            - งานด้านสุขาภิบาลทั่วไป               - งานด้านสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
            - งานด้านควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2   ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รับผิดชอบงาน
            - งานอนามัยชุมชน                       - งานป้องกันยาเสพติด      
            - งานศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
3   ฝ่ายรักษาความสะอาด รับผิดชอบงาน 
            - งานรักษาความสะอาด                 - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
            - งานส่งเสริมและเผยแพร่