กองคลัง

กองคลัง

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งหมดภายในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร ทั้งการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การจัดทำฎีกาตามงบประมาณของกองคลัง  งานจัดทำบัญชีรายงานสถานะการเงินประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี รวมถึงงานด้านการพัฒนา และจัดเก็บรายงานในเรื่องของการส่งมอบพัสดุ งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

 

แบ่งได้ 4 ฝ่ายประกอบด้วย  
1   ฝ่ายการเงินรับผิดชอบงาน
- งานการเงิน                               - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน     
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน 
2   ฝ่ายบัญชี รับผิดชอบงาน
- งานการบัญชี                             - ทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง         - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
3   ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รับผิดชอบงาน
- งานพัฒนารายได้                        - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า       
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ     - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
4   ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รับผิดชอบงาน 
- งานทะเบียนทรัพย์สิน                  - งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์