ลักษณะการใช้ที่ดิน

๔. ลักษณะการใช้ที่ดิน

ลักษณะการใช้ที่ดินของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันทบเพชร มีดังนี้

                             ๑.  พื้นที่ทำการเกษตร            จำนวน                              ไร่ 

                             ๒.  พื้นที่ที่อยู่อาศัย                จำนวน                             ไร่

                             ๓.  พื้นที่แหล่งน้ำ                  จำนวน                             ไร่

                             ๔.  พื้นที่ป่าไม้                      จำนวน                            ไร่

                             ๕.  พื้นที่อื่นๆ                        จำนวน                            ไร่

                                                                          รวม                            ไร่