สภาพทางด้านสังคม

๓.    สภาพทางด้านสังคม

  ๓.๑  การศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร

สถานศึกษา

จำนวนโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

หมายเหตุ

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์

       ๒

๔๐

 

โรงเรียนขยายโอกาส

       ๕๖

๒๓๑

๑๒

 

โรงเรียนก่อนประถม– ประถมศึกษาที่  6

๒๓

๘๗๙

๕๗

 

รวม

๑๒

๘๑

๑,๑๕๐

๗๐

 

 

    ๓.๑.๑.  การกีฬา  นันทนาการ  /  พักผ่อน

                             ๑)  สนามกีฬาเอนกประสงค์             จำนวน     ๙    แห่ง

                             ๒)  สนามบาสเก็ตบอล                    จำนวน     ๔    แห่ง                

                             ๓)  สวนสาธารณะ                         จำนวน     -     แห่ง

                             ๔)  สนามฟุตบอล                          จำนวน    ๗     แห่ง

                                -  สนามโรงเรียนทั้ง     ๖   แห่ง

                             ๕)  สนามเด็กเล่น                          จำนวน   ๒    แห่ง

                                -  ศูนย์อมรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสายโท  ๖-๗  เหนือ

  ๓.๒ การสาธารณสุข

                   มีศูนย์บริการด้านสาธารณะสุข  จำนวน  ๑  แห่ง  คือ สถานีอนามัยประจำตำบลจันทบเพชร   ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านสายโท ๕  ใต้  หมู่ที่ ๓  เปิดดำเนินการเมื่อ  ๑  มิถุนายน   ๒๕๔๒  ลักษณะการให้บริการ  หน่วยบริการขั้นปฐมภูมิ 

                   การให้บริการ  ในวันราชการ             เวลา   ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐      น.

                       วันหยุดนักขัตฤกษ์                       เวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐    น.

 

 

 

                 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์

 

                   แพทย์                                 จำนวน      -    คน  

                   เจ้าพนักงานสาธารณสุข           จำนวน     ๒    คน 

                   พยาบาลวิชาชีพ                     จำนวน      -    คน     ปฏิบัติงานประจำศูนย์

                   ลูกจ้างชั่วคราว                     จำนวน      ๒    คน      ปฏิบัติงานประจำศูนย์

 

 

  ๓.๔  การท่องเที่ยว 

 

          ตำบลจันทบเพชรเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนไทยกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีช่องทางที่ราษฎรใช้ติดต่อค้าขายระหว่างกัน ชื่อ ช่องสายตะกู ปัจจุบันเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า ระหว่างราษฎรไทยและกัมพูชา โดยมีราษฎรพื้นที่ข้างเคียงเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันก็ยังมีปราสาท    บายแบกซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดี ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หากได้รับการบูรณะก็จะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ไม่ไกลจากจุดนี้จะมีเนิน ๓๙๑  ที่สามารถปรับปรุงให้เป็นจุดชมวิวและที่พักผ่อนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

 

  ๓.๕  การปศุสัตว์

                   สำหรับการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันทบเพชรประมาณร้อยละ  ๒๐  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยง  โค ,  กระบือ , ไก่

 

  ๓.๖  ด้านสังคม

       ๑.  หมู่บ้านมี  ๑๒ หมู่บ้าน  จำนวน  ๒,๐๒๒  หลังคาเรือน  จำนวนประชากรในตำบลจำนวน  ๗,๔๙๓  คน

       ๒.   ศาสนามีผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  ๙๙  และ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๑  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  มีวัด  ๓  แห่ง  สำนักสงฆ์  ๗  แห่ง