06/10 2557

ด้านเศรษฐกิจ

๒.   ด้านเศรษฐกิจ

        ๒.๑  สภาพทางเศรษฐกิจ

                   ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร  โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกร  และรับจ้าง  ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

รายได้เฉลี่ยงของประชากรคิดเป็น  ๓๙,๔๙๔  บาท / คน / ปี

 

          ๒.๒  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและการบริการ  เช่น

                             -  สถานีบริการน้ำมัน            จำนวน   -    แห่ง

                             -  ร้านค้าทั่วไป                    จำนวน  ๗๔  แห่ง

                             -  ลานค้าชุมชน                   จำนวน  ๔    แห่ง

          ๒.๓  การอุตสาหกรรม

                   ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร  โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่