ด้านเศรษฐกิจ

๒.   ด้านเศรษฐกิจ

        ๒.๑  สภาพทางเศรษฐกิจ

                   ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร  โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกร  และรับจ้าง  ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

  • การเกษตรกรรม  ได้แก่  สวนยางพารา , มันสำปะหลัง , ข้าว , ดอกดาวเรือง
  • ร้านขายของชำ
  • ปศุสัตว์  ได้แก่  เลี้ยงโค , กระบือ , สุกร
  • การบริการ

รายได้เฉลี่ยงของประชากรคิดเป็น  ๓๙,๔๙๔  บาท / คน / ปี

 

          ๒.๒  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและการบริการ  เช่น

                             -  สถานีบริการน้ำมัน            จำนวน   -    แห่ง

                             -  ร้านค้าทั่วไป                    จำนวน  ๗๔  แห่ง

                             -  ลานค้าชุมชน                   จำนวน  ๔    แห่ง

          ๒.๓  การอุตสาหกรรม

                   ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร  โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่

  • โรงสีข้าว            มีจำนวน   ๑๘    แห่ง 
  • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ     มีจำนวน   -       แห่ง
  • โรงงานอุตสาหกรรม   มีจำนวน   ๑  แห่ง