กองสวัสดิการ


     
 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ

ปลัดเทศบาล

 
     
 

นายสิปปภาส  นพเคราะห์

รองปลัดเทศบาล

 
     

 

นางสาวปิยวรรณ สุขเป็ง

นักพัฒนาชุมชน

 
     

 

นางสาวภัทรธิดาภรณ์ เวือนประโคน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

     

 

นายเวนิตย์ นุกาดรัมย์

คนงานทั่วไป

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


     
 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ

ปลัดเทศบาล

 
     
 

นายสิปปภาส  นพเคราะห์

รองปลัดเทศบาล

 
     
 

นางสาวปารินดา ทรงราษี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

 
     
 

นางสุดารัตน์ประกอบสุข

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร

 
     

 

นายวิชาญ เพชรใสดี

คนสวน

 

 

 

กองการศึกษา


     
 

นางวันดี  สุขา

นักบริหารการศึกษา

 
     
 

น.ส.ชนนิกานต์ เนตรประโคน

นักวิชาการศึกษา

 
   

 

 

น.ส.พัชรกันย์  สุวงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

นางสุชาฎา จารัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

     

นางสาวดาวี  ทำอาษา

ครูพี่เลี้ยง

 

นางบานเย็น  กาลกระสังข์

ครูพี่เลี้ยง